Indicatiecriteria

Om in aanmerking te komen voor een plaats in het Speciaal Onderwijs (SO) of voor een Rugzak in het reguliere onderwijs, is een indicatie voor het SO vereist. De Commissie voor Indicatie (CvI) bepaalt welk kind een indicatie krijgt. Zij doen dat op grond van landelijke, vastgestelde criteria. Deze criteria zijn per cluster vastgesteld.

Hoofdcriteria

Kort gezegd kijkt de CvI naar de volgende drie zaken:

  • de aard van stoornis/handicap van het kind; en
  • de onderwijsbeperking die de stoornis als gevolg heeft; en
  • het niet toereikend zijn van de zorgstructuur van het reguliere onderwijs.

Deze drie hoofdcriteria zijn per cluster uitgewerkt. Bij kinderen met auditieve handicaps wordt bijvoorbeeld gekeken naar de gehoorbeperking in decibellen; bij kinderen die een verstandelijke handicap hebben wordt het IQ als maatstaf genomen. Bij kinderen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte is met name de leertijd die wordt verzuimd als gevolg van de handicap of ziekte van belang.

Voortgezet (speciaal) onderwijs voor leerlingen met een ESM-indicatie Er is veel verwarring over leerlingen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden (ESM), die de overstap maken naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Houden zij nu wel of niet hun indicatie?

De indicatie voor het (voortgezet) speciaal onderwijs in Nederland wordt gegeven voor een bepaalde schoolsoort. Er bestaat geen ESM-schoolsoort in het voortgezet speciaal onderwijs. Dit houdt voor ESM-leerlingen die doorstromen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs in dat zij niet met hun ESM-indicatie door kunnen stromen, ook al is hun indicatie voor het ESM-onderwijs nog (enige jaren) geldig. Er moet een SH-indicatie worden aangevraagd.

In artikel 16, tweede en derde lid, van het Besluit Leerlinggebonden financiering zijn indicatiecriteria opgenomen voor VSO ESM-leerlingen. Deze leerlingen hoeven niet aan een gehoorstoornis te voldoen maar moeten voldoen aan een spraak- of taalstoornis niet toe te schrijven aan een beperkt niveau van cognitief functioneren of aan een stoornis uit het autisme spectrum stoornis.
Met andere woorden, de indicatiecriteria voor ESM-leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn identiek. Het enige verschil is dat leerlingen in de basisschoolleeftijd een ESM-indicatie moeten aanvragen en kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs een SH-indicatie.