Indicatieprocedure

  • Als u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor een Rugzak, dient u uw kind aan te melden bij de Commissie voor Indicatiestelling (CvI) in uw regio. Deze commissies zijn ondergebracht bij de Regionale Expertisecentra (REC). Op de site van de Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI) www.lcti.nl vindt u de adressen van de CvI’s.
    Er wordt van u verwacht dat u zelf de gegevens aanlevert die nodig zijn voor indicatie, zoals een medisch rapport en, als uw kind al op school zit, een onderwijskundig rapport. Ook moet u een onderzoeksprotocol invullen. Hierbij kunt u hulp vragen aan het REC.
  • U ontvangt een bevestiging van de aanmelding. Het kan zijn dat de commissie verzoekt om toestemming om andere bestaande gegevens van uw kind te raadplegen. Vanaf het moment dat de aanmelding binnen is, treden de termijnen in werking waaraan de CvI zich moet houden. Deze zijn vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).
  • De periode voordat het dossier compleet is, valt dus niet onder die termijnen. Als u vragen of klachten heeft over het traject van (aanmelding voor) indicatiestelling, kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 uur tot 14.30 uur terecht bij het Meldpunt indicatiestelling LGF, op telefoonnummer 030-2916636. Dit Meldpunt is een initiatief van de WEC-Raad, FvO en CG-Raad.
  • De CvI legt alle onderzoeksgegevens bij elkaar en bepaalt of uw kind toelaatbaar (geïndiceerd) is tot een bepaald cluster.
  • De CvI bepaalt tevens welk type schoolsoort het beste geschikt is voor uw kind. U kunt met deze indicatie kiezen voor een plaats in het reguliere basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Als u kiest voor plaatsing in het reguliere onderwijs, dan krijgt uw kind een Rugzak, met daarin middelen voor extra begeleiding en voorzieningen.
  • Als een kind geen indicatie krijgt en daarmee dus niet in aanmerking komt voor een Rugzak, dan kunt u twee dingen doen: u neerleggen bij deze beslissing of bezwaar maken tegen de beslissing. Om bezwaar te maken stuurt u binnen zes weken een brief naar de CvI. De CvI is verplicht over uw bezwaar advies in te winnen bij de, door het cluster ingestelde, Bezwaar en Advies Commissie (BAC). Voor informatie over de BAC: www.wecraad.nl
  • Als u het niet eens bent met de reactie van de CvI op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechter.