Welke onderwijsclusters zijn er?

In de nieuwe wet is het speciaal onderwijs verdeeld in vier clusters. Alle kinderen die geïndiceerd worden, krijgen een indicatie voor één cluster en één schoolsoort binnen dat cluster. Dit betekent dat uw kind recht op onderwijs heeft in alle scholen van die schoolsoort binnen het betreffende cluster. Een uitzondering betreft cluster 4; hier krijgt het kind een cluster-indicatie waarbij de CvI een school aanwijst

 • Cluster 1 (*)
  • Visueel gehandicapten en blinde kinderen
   (*) Dit cluster valt buiten de regeling leerlinggebonden financiering. Dit betekent dat er in overleg met de school voor speciaal onderwijs ondersteuning in het regulier onderwijs wordt gegeven.
 • Cluster 2
  • Dove en slechthorende kinderen
  • Kinderen met ernstige taal-/spraakmoeilijkheden (ESM)
 • Cluster 3
  • Meervoudig gehandicapte kinderen (MG)
  • Langdurig zieke kinderen (chronische, somatische ziekten)
  • Lichamelijk gehandicapte kinderen (LG)
  • Verstandelijk gehandicapte kinderen (VG)
 • Cluster 4
  • Kinderen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en psychiatrische problematiek

Bij indicatiecriteria vindt u de indicatiecriteria per cluster.